Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017. Được quy định theo Điều 18 thông tư 78/2014/TT-BTC và Điều 10 thông tư 96/2015/TT-BTC

– Doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và nộp thuế TNDN  theo kê khai.

– Nếu doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì doanh nghiệp phải tách riêng phần được hưởng ưu đãi và phần không được hưởng ưu đãi.

1. Công thức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Phần thu nhập được hưởng ưu đãi Tổng thu nhập tính thuế

*

Doanh thu (chi phí) được trừ của phần ưu đãi

*

100%
Tổng doanh thu (chi phí) của doanh nghiệp

2. Các khoản thu nhập sau không đươc hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn, chuyển nhượng bất động sản (trừ kinh doanh nhà ở xã hội), chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản, kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam.

– Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

– Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thì các khoản thu nhập từ ưu đãi đầu tư cũng được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.   

4. Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

– Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất từ 01/01/2014. Và phát sinh doanh thu từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

– Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới. Có vốn đầu tư dưới 15 tỷ VNĐ và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư. Có điều kiện được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 01/01/2014.

– Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động có Giấy chứng nhận đầu tư. Từ 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập.

– Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.

– Doanh nghiệp đang hoạt động nếu có sự thay đổi Giấy trên giấy phép đầu tư, giấy phép đăng ký kinh doanh. Nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế. Thì doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại.

– Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp từ đầu tư mới không bao gồm các trường hợp: dự án đầu tư hình thành từ việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi chủ sở hữu.

5. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Đầu tư mở rộng khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau

+ Nguyên giá TSCĐ tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế TNDN hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng tại các địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.

+ Tỷ trọng nguyên giá TSCĐ tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.

+ Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế theo luận chứng kinh tế kỹ thuật trước khi đầu tư ban đầu.

  • Phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng.
  • Thời gian ưu đãi được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng đi vào hoạt động có thu nhập. Nếu 3 năm đầu không có thu nhập, thì ưu đãi thuế được tính từ năm thứ tư.

4. Trong một kỳ tính thuế. Nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều trường hợp ưu đãi thuế

Thì doanh nghiệp được phép lựa chọn một trong các trường hợp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có lợi nhất.

5. Nếu trong năm tính thuế mà doanh nghiệp không đáp ứng đủ một trong các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Thì doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm đó. Và phải nộp thuế TNDN theo mức thuế suất phổ thông và giảm trừ thời gian được ưu đãi thuế.

  • Trong kỳ tính thuế, phát sinh lỗ từ hoạt động kinh doanh hưởng ưu đãi thuế và lãi từ hoạt động kinh doanh không hưởng ưu đãi, thu nhập khác của hoạt động kinh doanh thì bù trừ vào phần hoạt động có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu nhập còn lại áp dụng mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập.
  • Trong các kỳ tính thuế trước, doanh nghiệp bị lỗ thì doanh nghiệp phải chuyển lỗ tương ứng với các hoạt động có thu nhập.

6. Nếu cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra làm tăng (giảm) số thuế được ưu đãi

Thì doanh nghiệp sẽ hưởng phần thuế ưu đãi theo số liệu thanh tra tăng lên hoặc giảm đi.