• Địa chỉ
    CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

  • Email:
    hcm@saac.com.vn

  • Hotline:
    0909012357

Chi tiết

Vi phạm quy định về Kế Toán có thể ngồi tù đến 20 năm từ ngày 01/01/2018

Căn cứ quy định: – Theo điều 200, điều 221 Bộ Luật hình sự 2015 – Điều 1, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ Luật hình sự 2017  

Trước đây theo quy đnh ca Nghđnh 103/2015/NĐ-CP chcó quy đnh xpht vi phm hình chính vKế toán, nay t01/01/2018, đã đưa vào Lut hình svvi phm quy đnh
k
ế toán gây hiu qunghiêm trng.
C
thnhư sau:
***Người làm kế toán gây các hu qunghiêm trng sau sbxpht:
1/ Người nào li dng chc v, quyn hn thc hin mt trong nhng hành vi sau đây, gây thit hi t100.000.000 đng đến dưới 300.000.000 đng hoc dưới 100.000.000
đ
ng nhưng đã bxlý klut hoc xpht vi phm hành chính vhành vi này mà còn vi phm, thì bpht ci to không giam giđến 03 năm hoc pht tù t01 năm đến 05 năm:
a) Gimo, khai man, tha thun hoc ép buc người khác gimo, khai man, ty xóa tài liu kế toán;
b) D
d, tha thun hoc ép buc người khác cung cp, xác nhn thông tin, sliu kế toán sai stht;
c) Đ
ngoài skế toán tài sn ca đơn vkế toán hoc tài sn liên quan đến đơn vkế toán;
d) H
y bhoc cý làm hư hng tài liu kế toán trước thi hn lưu trtheo quy đnh ca Lut kế toán;
đ) L
p hai hthng skế toán tài chính trlên nhm bngoài skế toán tài sn, ngun vn, kinh phí ca đơn vkế toán.
2/ Phm ti thuc mt trong nhng trường hp sau đây, thì bpht tù t03 năm đến 12 năm:
a) Vì vli;
b) Có t
chc;
c) Dùng th
đon tinh vi, xo quyt;
d) Gây thi
t hi t300.000.000 đng đến dưới 1.000.000.000 đng.
3/ Phm ti gây thit hi 1.000.000.000 đng trlên, thì bpht tù t10 năm đến 20 năm.
4/ Ng
ười phm ti còn có thbcm đm nhim chc vhoc làm công vic nht đnh t01 năm đến 05 năm hoc tch thu mt phn hoc toàn btài sn.
***ĐC BIT ĐÃ ĐƯA RA THÊM NHIU QUY ĐNH XPHT VTI TRN THU, CÓ BSUNG, SA ĐI SO VI BLUT HÌNH SNĂM 1999
1/ Người nào thc hin mt trong các hành vi sau đây trn thuế vi stin t100.000.000 đng đến dưới 300.000.000 đng hoc dưới 100.000.000 đng nhưng đã bx
pht vi phm hành chính vhành vi trn thuế hoc đã bkết án vti này hoc vmt trong các ti quy đnh ti các điu 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 250, 251,
253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 c
a Blut hình s2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phm, thì bpht tin t100.000.000 đng đến 500.000.000 đng hoc pht tù t
03 tháng đến 01 năm:
a) Không np hsơ đăng ký thuế; không np hsơ khai thuế; np hsơ khai thuế sau 90 ngày ktngày hết hn np hsơ khai thuế hoc hết thi hn gia hn np hsơ khai
thu
ế theo quy đnh ca pháp lut;
b) Không ghi chép trong s
kế toán các khon thu liên quan đến vic xác đnh stin thuế phi np;
c) Không xu
t hóa đơn khi bán hàng hóa, dch vhoc ghi giá trtrên hóa đơn bán hàng thp hơn giá trthanh toán thc tế ca hàng hóa, dch vđã bán;
d) S
dng hóa đơn, chng tkhông hp pháp đhch toán hàng hóa, nguyên liu đu vào trong hot đng phát sinh nghĩa vthuế làm gim stin thuế phi np hoc làm tăng
s
tin thuế được min, stin thuế được gim hoc tăng stin thuế được khu tr, stin thuế được hoàn;
đ) S
dng chng t, tài liu không hp pháp khác đxác đnh sai stin thuế phi np, stin thuế được hoàn;
e) Khai sai v
i thc tế hàng hóa xut khu, nhp khu mà không khai bsung hsơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan, nếu không thuc trường hp quy đnh ti Điu
188 và Đi
u 189 ca Blut này;
g) C
ý không kê khai hoc khai sai vthuế đi vi hàng hóa xut khu, nhp khu, nếu không thuc trường hp quy đnh ti Điu 188 và Điu 189 ca Blut này;
h) Câu k
ết vi người gi hàng đnhp khu hàng hóa, nếu không thuc trường hp quy đnh ti Điu 188 và Điu 189 ca Blut này;
i) S
dng hàng hóa thuc đi tượng không chu thuế, min thuế, xét min thuế không đúng mc đích quy đnh mà không khai báo vic chuyn đi mc đích sdng vi cơ quan
qu
n lý thuế.
2/ Phm ti thuc mt trong các trường hp sau đây, thì bpht tin t500.000.000 đng đến 1.500.000.000 đng hoc pht tù t01 năm đến 03 năm:
a) Có tchc;
b) S
tin trn thuế t300.000.000 đng đến dưới 1.000.000.000 đng;
c) L
i dng chc v, quyn hn;
d) Ph
m ti 02 ln trlên;
đ) Tái ph
m nguy him.
3/ Phm ti trn thuế vi stin 1.000.000.000 đng trlên, thì bpht tin t1.500.000.000 đng đến 4.500.000.000 đng hoc pht tù t02 năm đến 07 năm
4/ Ng
ười phm ti còn có thbpht tin t20.000.000 đng đến 100.000.000 đng, cm đm nhim chc v, cm hành nghhoc làm công vic nht đnh t01 năm
đ
ến 05 năm hoc tch thu mt phn hoc toàn btài sn.
5/ Pháp nhân th
ương mi phm ti quy đnh ti Điu này, thì bpht như sau:
a) Thc hin mt trong các hành vi quy đnh ti khon 1 trn thuế vi stin t200.000.000 đng đến dưới 300.000.000 đng hoc t100.000.000 đng đến dưới 200.000.000
đ
ng nhưng đã bxpht vi phm hành chính vhành vi trn thuế hoc đã bkết án vti này hoc vmt trong các ti quy đnh ti các điu 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195 và 196 c
a Blut hình s2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phm, thì bpht tin t300.000.000 đng đến 1.000.000.000 đng;
b) Ph
m ti thuc mt trong các trường hp quy đnh ti các đim a, b, d và đ khon 2 Điu này, thì bpht tin t1.000.000.000 đng đến 3.000.000.000 đng;
c) Ph
m ti thuc trường hp quy đnh ti khon 3 Điu này, thì bpht tin t3.000.000.000 đng đến 10.000.000.000 đng hoc đình chhot đng có thi hn t06 tháng đến
03 năm;
d) Ph
m ti thuc trường hp quy đnh ti Điu 79 ca Blut này, thì bđình chhot đng vĩnh vin;
đ) Pháp nhân th
ương mi còn có thbpht tin t50.000.000 đng đến 200.000.000 đng, cm kinh doanh, cm hot đng trong mt slĩnh vc nht đnh hoc cm huy đng
v
n t01 năm đến 03 năm.
 

Căn cquy đnh:
– Theo đi
u 200, điu 221 BLut hình s2015
– Điu 1, Điu 2 Lut sa đi, bsung mt sđiu BLut hình s2017
 

Cùng chuyên mục

Khách hàng tiêu biểu

Vì sao chọn chúng tôi

VỀ PHƯƠNG NAM

VỀ PHƯƠNG NAM

Năng lực lõi của Công ty chúng tôi được xây dựng dựa trên tính chuyên nghiệp, tận tâm, chất lượng của dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn...

TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng khẳng định cùng với chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào con người, Phương Nam phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ kiểm...

SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Phương Nam luôn nỗ lực cung cấp các giải pháp tối ưu cho quá trình phát triển của từng khách hàng. Phương Nam góp phần làm lớn mạnh cộng đồng...

NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

Chúng tôi luôn duy trì và mở rộng tối đa kênh giao tiếp với khách hàng, để lắng nghe và giải quyết nhiều hơn nhu cầu của khách hàng. Nỗ lực...

Bản tin

Vi phạm quy định về Kế Toán có thể ngồi tù đến 20 năm từ ngày 01/01/2018

Căn cứ quy định: – Theo điều 200, điều 221 Bộ Luật hình sự 2015 – Điều 1, Điều 2 Luật..

NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI PHẢI ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC TỪ 1/1/2018

CĂN CỨ KHOẢN 2 ĐIỀU 2 LUẬT BHXH SỐ 58/2014QH13 NGÀY 20/11/2014 - CĂN CỨ KHOẢN 2 ĐIỀU 4 QUYẾT..

Các khoản thu nhập tính đóng BHXH áp dụng từ ngày 01/01/2018

Các khoản thu nhập tính đóng BHXH áp dụng từ ngày 01/01/2018 Theo quy định tại Thông tư số..

Thông tư 107/2017/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Thông tư 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán..

Chat Live Facebook